.
1- الف) باکتریهای شوره زدا و شوره گذار را با یکدیگر مقایسه کنید .

ب) عواقب افزایش دمای کره زمین را بنویسید ؟

ج) فایدة وجود تجزیه کنندگان در طبیعت چیست ؟

2- یکی از بحران های بزرگ بشر امروزی آلودگی هوا می باشد ، برای رفع آن چه راه هایی را پیشنهاد می کنید .

3- ورود ترکیبات نیتروژن دار یا فسفردار به آب چگونه موجب مرگ آبزیان می شود ؟

4-  اصطلاحات زیر را تعریف کنید .

الف) زنجیره غذایی:                                               ب) زیستگاه:

  ج) هرم تعداد:                                                      د)کنام:

  ن) شبکه ی غذایی:                                             و) بوم شناسی:

ه) هرم انرژی:                                                       ي) گونه:

ذ) جمعیت:                                                           ر) بازده تبدیل انرژی:

ك) توالی:                                                           گ) جایگزینی:

س) گونة غالب:                                                    ش) منبع طبیعی:                                     

5- چرا مقدار انرژی در زنجیرهای غذایی از تولید کنندگان به سمت مصرف کنندگان به تدریج کاهش پیدا            می کند . با مثال توضیح دهید .

6- چگونگی تشکیل تورب را بنویسید .

7- چرا در هنگام تشکیل کود گیاهی ، آهک اضافه می کنند ؟

8- الف) چگونگی پاستوریزه کردن و استریلیزه کردن شیر را به اختصار شرح دهید .

ب) در پاستوریزه کردن کدام گروه از میکروب ها از بین می روند ؟

9- معمولاً برای دوام بیشتر چوب ، رطوبت آن را می گیرند ( خشک می کنند ) این کار چگونه باعث مقاومت در برابر پوسیدگی می شود ؟

10- در هر یک از تبدیلات زیر کدام گروه از باکتریها خاک دخالت دارند :

الف) تبدیل آمونیاک به نیترات:

ب) تبدیل نیترات به نیتروژن هوا:

11- چنانچه تراکم جمعیت پرندگان یک جنگل 180 پرنده در هر کیلومتر مربع باشد و مساحت این جنگل 600 کیلومتر مربع باشد ، تعداد کل پرندگان این جنگل چقدر است ؟ ( با فرمول و انجام محاسبات ) .

12- در مورد باکتری شوره گذار به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) نقش این باکتری ها در خاک پیست ؟

ب)این باکتری ها تنفس بی هوازی دارند یا هوازی ؟

13- از موادی که در زنجیره های غذایی ، در بدن جانداران ( از تولید کننده ها به مصرف کننده ها ) متراکم       می شوند ، دو مثال ذکر کنید .

14- الف) چرا اغلب زنجیره های غذایی در کرة زمین منفرد نبوده و به صورت شبکة ( غذایی ) می باشند ؟

ب) در هرم ماده و انرژی ، از تولید کننده تا مصرف کننده ها تعداد افراد و جثة افراد چه تغییری می کند ؟

15- چگونه نمک سود کردن مادة غذایی ، مانع فساد و تجزیةآن می شود ؟

16- بازده تبدیل انرژی گیاه ذرت 3 درصد است. از این ذرت برای تغذیه دام ها استفاده می شود . این حیوانات نیز 95 درصد از انرژی موجود غذای خود را در فعالیت ها ي مختلف از دست می دهند :

الف) چه درصدی از انرژی نور خورشید در بافت های بدن این دام ها ذخیره شده است ؟ ( با ذکر محاسبات )

ب) با توجه به اعداد حاصل بگویید تغذیة مستقیم انسان از ذرت به صرفه تر است یا تغذیه از گوشت دام ها ؟

17- جانوران مردارخوار ، چگونه به پوسیدگی مواد آلی کمک می کنند ؟

18- چرا در تنفس بی هوازی ( در غیاب اکسیژن ) پوسیدگی به طور کامل انجام نمی شود ؟

19- اکوسیستم چیست ؟ یک مثال بزنید .

20- از نظر اقتصاد محیط زیست ، خوردن غذاهای گیاهی به صرفه تر است یا خوردن غذاهای جانوری ؟ چرا ؟

21-  طرح زیر چرخة نیتروژن را در طبیعت نشان می دهد. شماره های 1 تا 4 هر یک بیانگر کدام گروه از باکتری ها در خاک هستند ؟ مشخصات آنها را بنویسد.

22- در کدام روش یا روش ها زیر مادة غذایی معمولاً بي باکتری می شود و در کدام ، باکتری ممکن است غیر فعال باقی بماند ؟

الف) حرارت دادن:                                           ب) خشک کردن:

ج) انجماد:                                                     د) پرتودهی:

23- عوامل موثر در پوسیدگی را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید .

24- الف) عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟

ب) برای تنظیم جمعیت انسانی ، کنترل کدام عامل راحت تر است ؟

25- پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ ، طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شود ؟

26- چرا باید غذای یخ زده را بلافاصله پس از ذوب شدن مصرف کرد ؟

27- علاوه بر غذا کدام شرایط محیطی برای تولید مثل و بقای باکتری ها لازم است ؟

28- الف) چه عواملی باعث افزایش سریع جمعیت انسانی در قرن بیستم شده است ؟

ب) روش های نگهداری غذاها را نام ببرید .

29- علایم مسمومیت با جیوه را نام ببرید .

30- چنانچه تراکم جمعیت ماهی های قزل الا یک دریاچه 5 ماهی در هر m3 باشد و حجم دریاچه 1000m3 باشد ، تعداد کل ماهی های قزل آلای دریا چه چقدر است ؟

31- شرایط لازم برای پوسیدگی را نام برده و تاثیر آنها را بر رشد و تکثیر میکروب ها بنویسید .

32- الف) نقش باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن و شوره زدا را بنویسید .

ب) روش های نگهداری شیر را توضیح دهید .

ج) دو نمونه از تغییرات زیستگاه ها را نام برده و مثال بزنید .

د) برای شمارش تعداد گلبول های قرمز از چه روشی استفاده می شود ؟

ن) چرا کشاورزان در زمين های خود ، نخود و یونجه می کارند ؟

33- الف) به چه دلیل نمی گوییم اولین حلقه همه زنجیرهای غذایی خورشید است ؟

ب) چرا هرم انرژی همان هرم ماده به شمار می آورند ؟

34- الف) پوسیدگی چیست ؟

ب) نقش اصلی پوسیدگی بر عهده کدام جانداران است ؟

35- در رابطه با تهیةکود گیاهی پاسخ دهید :

الف) هر چند گاه یک بار مقدار کمی آهک به آن اضافه می کنیم ؟ چرا ؟

ب) چرا مجموعه خاك و برگ را مرطوب نگه می داریم ولی خیس نمی کنیم ؟

36- ویژگیهای سترون کردن شیر در دمای بالا را بنویسید ؟

37- الف) چرا افزایش  موجب گرم شدن هوا می شود ؟

ب) بوی بدحاصل از لاشه به چه علت است ؟

ج) چرا بازده تبدیل انرژی در گیاهان بسیار پایین است ؟

د) دو عامل موثر در فرسایش خاک را نام ببرید .

38- علل بحران آب ، تاثیر آن بر جوامع انسانی و راه های مقابله با آن رابنویسید .

39- الف) اگر جمعیت شیروان در سال 1380 ، صد هزار نفر باشد و مساحت آن صد کیلومتر باشد ، تراکم آنرا محاسبه کنید .

ب) مساحت شهرستان شیروان  می باشد . در صورتیکه تراکم جمعیت شیروان در سال 1382 ، 43 نفر در  باشد . تعداد کل جمعیت شیروان را محاسبه کنید ( با ذکر فرمول و محاسبه)

40- برای هر یک مثالی بیاورید :

الف) گونه فراوان :                                                 ب) گونه شاخص :

ج) گونه کمیاب:                                                    د) بحران:

41- علت عدم پوسیدگی و حفظ هر يك از موارد زير چیست ؟

الف) ماموت ها :                                                   ب) ببرهای دندان شمشیری:

ج) تورب :                                                          د) مومیائی ها:

42- چرا کاشت نخود ، باعث حاصلخیزی خاک می شود ؟

43- تراکم جمعيت را تعریف کنید . فرمول محاسبه آن را بنویسید .

44- چرا دائماً توصیه می شود از سوخت های فسیلی کمتر استفاده شود ؟

45- الف) چرا نقش گیاهان در زنجیرهای غذایی بسیار مهمتر از جانوران است ؟

ب) موارد استفاده از پوسیدگی را نام ببرید .

ج) دو روش فیزیکی نگهداری غذاها را نام ببرید .

46- الف) یک زنجیره غذایی بنویسید که 4 حلقه داشته باشد .

ب) چرا مقدار انرژی که به آخرین جاندار می رسد ، نسبت به انرژی ذخیره ای ا ولین جاندار زنجیرةغذایی بسیار کم است ؟

47- الف) چرا شیر پاستوریزه بر خلاف شیر استریلیزه مدت طولانی باقی نمی ماند ؟

ب) از روش های نگهداری غذا، پرتودهی را توضیح داده و مشکل این روش را بنویسید .

48- یکی از بحران های بزرگ بشری " از بین رفتن لایه اوزن " می باشد . علل آن تاثیر آن بر سلامتی انسان ها و راه های مقابله با اثرات نامطلوب آن را شرح دهید .

49- با استفاده از موجودات زنده ی زیر ، یک شبکه ی غذایی رسم کنید که حداقل چهار زنجیره ی غذایی داشته باشد .

گندم- شاهین- هویچ- روباه- ملخ- خرگوش- موش- کاهو- گنجشک

50- در ارتباط با چرخة نیتروژن ، به پرسش های زیر پاسخ دهید :

الف) باکتری های تثبیت کنندة نیتروژن را تعریف کنید .

ب) باکتریهای شوره گذار موجود در خاک چه عملی انجام می دهند ؟

51- در شکل زیر اگر برگ (الف) غذای گاو (ب) را تشکیل دهد . چه درصدی از انرژی نورانی خورشید که به برگ تابیده است ، در بدن گاو ذخیره می شود ؟

52- شکل زیر ، خلاصة چرخة کربن را نشان می دهد :

الف) در هر یک از قسمت های شماره گذاری شده ، چه عملی صورت می گیرد ؟

ب) در غیاب اکسیژن ، ترکیبات کربن دار گیاهان ، به چه ماده ای تبدیل می شوند ؟

53- چه زمانی اکوسیستم به ا وج خود می رسد ؟

54- دربارة منحنی زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید :

الف) علت افزایش و کاهش تغییرات گرما یک توده برگ در حال تجزیه چیست ؟

ب) در صورت کاهش شدید دمای محیط در روز هفتم منحنی چگونه تغییر خواهد کرد ؟ علت را توضیح دهید .

55- الف) جمعیت شیروان در 20 سال اخیر 4 برابر افزایش یافته است دو علت مهم آن را بنویسید .

ب) چگونه می توان از افزایش سریع جمعیت جلوگیری کرد ؟

ج) در صورتیکه جمعیت شیوان 200000 نفر و تراکم جمعیت در این شهرستان 40 نفر در  باشد مساحت شهرستان شیروان بر حسب  چقدر است ؟

56- یکی از بحران های بزرگ جوامع بشری گرم شدن کره زمین می باشد . علل آن تاثیر آن بر سلامتی انسان و راه های مقابله با اثرات نامطلوب آن را شرح دهید .

57- چرخه نیتروژن را توضیح دهید .

58- چرا مقدار نسبی  و  در هوای مناطق استوائی نسبتاً ثابت است . در حالیکه درمناطق معتدل و جنگل های ریز تغییرات جزئی در طی سال دارد ؟

نوشته شده توسط سرگروه در ساعت 12:11 | لينک ثابت |
 
blogers
icon

كد ماوس